Ogólnopolski Konkurs Plastyczno-Literacki „Magia świąt Bożego Narodzenia”

Uczestnicy konkursu wykonują ozdobę choinkową lub kartkę świąteczną z życzeniami bożonarodzeniowymi. Technika i format prac dowolny. Liczy się pomysłowość wykonawców. Mile widziane życzenia w formie wierszy. Kartki i ozdoby oceniane będą w odrębnych kategoriach. Przewidujemy atrakcyjne nagrody dla laureatów i wyróżnionych oraz podziękowania dla opiekunów.

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Plastyczno-Literackiego
„Magia świąt Bożego Narodzenia”

1.Celem konkursu jest:
– propagowanie wartości chrześcijańskich, związanych z cudem Bożego narodzenia,
– uwrażliwienie na piękno rodzinnych świąt,
– pogłębienie wiedzy na temat zwyczajów i tradycji świątecznych,
– rozwijanie inwencji twórczej i sprawności manualnej,
– kształtowanie umiejętności wypowiedzi.

2.Konkurs adresowany jest do dzieci w następujących kategoriach wiekowych:
I – dzieci od 4 do 6 lat,
II – dzieci od 7 do 9 lat,
III – dzieci od 10 do 12 lat
IV – dzieci od 13 do 15 lat

3.Uczestnicy konkursu wykonują ozdobę choinkową lub kartkę świąteczną z życzeniami bożonarodzeniowymi. Technika i format prac dowolny. Liczymy na pomysłowość wykonawców. Mile widziane życzenia w formie wierszy. Kartki i ozdoby ocenimy w odrębnych kategoriach. Przewidujemy atrakcyjne nagrody dla laureatów i wyróżnionych oraz podziękowania dla opiekunów. Nagrody wyślemy pocztą.

4.Z jednej placówki można zgłosić do konkursu maksymalnie cztery (4) prace,
np. 1 ozdobę z kat.I, 1 kartkę z kat. II, 1 ozdobę z kat.III, 1 kartkę z kat.IV
lub 4 kartki z kat.I
lub 2 kartki z kat.III, 2 ozdoby z kat.IV.
Termin nadsyłania prac – do 01.12.2015. Decyduje data stempla pocztowego.

5.Komisja konkursowa będzie brała pod uwagę:
– estetykę,
– pomysłowość,
– obecność motywów religijnych,
– samodzielność,
– bogactwo treści, poprawność językową i ortograficzną życzeń.

6.Każda praca musi mieć dopiętą spinaczem metryczkę. Prace bez metryczek i zgody rodziców nie będą oceniane. Metryczka powinna zawierać (litery drukowane):
• imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, numer kategorii,
• nazwę placówki, do której uczęszcza dziecko,
• imię i nazwisko opiekuna dziecka,
• telefon kontaktowy, adres e-mail opiekuna,
• adres opiekuna do ewentualnej wysyłki,
• zgodę rodzica o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Podstawową w Mordarce danych osobowych mojego dziecka: …………………………………………………………………………………. (imię i nazwisko dziecka) na potrzeby Ogólnopolskiego Konkursu Plastyczno-Literackiego „Magia świąt Bożego Narodzenia” oraz na publikację jego pracy plastycznej/literackiej w internecie. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i wyrażam zgodę na zawarte w nim zasady.
…………………………………………………(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)

7.Każda kartka świąteczna musi mieć dodatkowo dopięte życzenia napisane czytelnie pismem ręcznym lub drukiem.
8.Prace należy przesłać na adres organizatora:
Ewa Zelek, Szkoła Podstawowa w Mordarce
Mordarka 204
34-600 Limanowa
z dopiskiem: „Magia świąt Bożego Narodzenia”

9.Komisja konkursowa wybierze najciekawsze prace. Od decyzji komisji nie ma odwołania. Wyłonienie zwycięzców i ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu 3 tygodni od ukończenia konkursu. Lista laureatów zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.zsmordarka.pl
10.Po zakończeniu konkursu prace nie będą odsyłane do uczestników i przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania prac konkursowych w internecie oraz do ich wykorzystania w celach promocyjnych.
11.Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: ewazelek840@interia.pl
12. Regulamin może być w każdej chwili zmieniony przez Organizatora.
Opiekun prawny biorącego udział w konkursie uczestnika potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.