NOWE ZASADY USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO W FUNDACJACH I STOWARZYSZENIACH ZA ROK 2014

Szanowni Państwo,

zapraszam o szkolenie organizowane 25 marca 2015 we WROCŁAWIU:
NOWE ZASADY USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO W FUNDACJACH I STOWARZYSZENIACH ZA ROK 2014

– ZASADY KSIĘGOWANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ORAZ KOSZTÓW ADMINISTRACYJNYCH JAKO PRZYCHODÓW I KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ PODSTAWOWEJ I POZOSTAŁEJ, ZMIANA ZASAD KSIĘGOWANIA DAROWIZN I ICH WPŁYW NA WYNIK FINANSOWY NGO

 

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2014, zasad księgowania przychodów i kosztów operacyjnych działalności podstawowej i pozostałej, zasad ustalania wyniku finansowego za rok 2014 oraz zasad prowadzenia rachunkowości organizacji pozarządowych NGO, tj. fundacji i stowarzyszeń nieprowadzących działalności gospodarczej w świetle nowych przepisów.

UWAGI DO PROBLEMATYKI SZKOLENIA:

Począwszy od 5 września 2014 roku na mocy przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zmianie ustawy o rachunkowości, obowiązują nowe przepisy w zakresie rachunkowości dla organizacji pozarządowych tj. m.in. fundacji i stowarzyszeń nieprowadzących działalności gospodarczej. Z dniem tym przestają obowiązywać przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej, którego postanowienia zostały przeniesione do ustawy o rachunkowości. Zmiany te związane są z implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylającej dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG (Dz. Urz. UE L 182 z 29.06.2013, s. 19). Regulacje zawarte w dyrektywie (art. 3 ust. 1 dyrektywy) umożliwiają państwom członkowskim wprowadzenie uproszczeń w zakresie sprawozdawczości finansowej dla jednostek mikro.

Ustawa wprowadza możliwość sporządzenia uproszczonego sprawozdania finansowego przez jednostki mikro oraz definiuje podmioty zaliczane do jednostek mikro. Uproszczenia obejmują możliwość sporządzania znacznie skróconego sprawozdania finansowego (jedynie podstawowe informacje w bilansie oraz rachunku zysków i strat), zwolnienie ze sporządzania informacji dodatkowej oraz sprawozdania z działalności, pod warunkiem że niektóre informacje, objęte dotychczas zakresem informacyjnym tych elementów sprawozdania finansowego, zostaną przez jednostki mikro ujawnione w informacjach uzupełniających do bilansu. W przypadku gdy jednostka mikro skorzysta z jakiegokolwiek uproszczenia w zakresie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności, nie będzie mogła stosować wartości godziwej oraz skorygowanej ceny nabycia do wyceny aktywów i pasywów. Przyczyni się to do obniżenia kosztów przygotowania sprawozdania finansowego oraz kosztów bieżącego prowadzenia rachunkowości.

Jednakże jeżeli organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe nie podejmie decyzji w sprawie sporządzania przez fundację i stowarzyszenie sprawozdania jako jednostki MIKRO, jednostka taka nie będzie już mogła sporządzić sprawozdania finansowego za rok 2014 na zasadach wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej lecz na zasadach ogólnych wynikających przepisów ustawy o rachunkowości. Niezależnie jednak od tego czy fundacja i stowarzyszenie przejdzie na zasady MIKRO, w związku z wygaśnięciem z dniem 5 września 2014 roku przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku zmieniają się zasady ustalania wyniku finansowego fundacji i stowarzyszenia za rok 2014. Pojęcie przychodów i kosztów działalności statutowej oraz kosztów administracyjnych zastąpiono pojęciem przychodów i kosztów działalności operacyjnej podstawowej i pozostałej. W związku z włączeniem przepisów rozporządzenia do ustawy o rachunkowości zmieniła się również zasada księgowania darowizn, które dotychczas księgowane były jako przychody działalności statutowej. To oznacza zmianę zasad ustalania wyniku finansowego już za rok 2014. To prawdziwa pułapka dla jednostek zaliczanych do NGO.

 

Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami naszej propozycji.

W załączeniu:

     1. szczegółowy program szkolenia,

wynik finansowy za 2014 fundacji i stowarzyszeń WROCŁAW

  1. formularz zgłoszenia
    FORMULARZ ZGLOSZENIA 25032015 NGO Wrocław
  2. oświadczenie dot. zwolnienia z VAT
    Oswiadczenie dotyczace zwolnienia z VAT-1
     

    Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszę o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia i (oświadczenia dot. vat  – tylko dla organizacji finansujących szkolenie ze środków publicznych) na mail: szkolenia@platformaedukacyjna.eu lub faxem: 46 834 93 40.

 

z poważaniem
Anna Najuch


Platforma Edukacyjna Project System

ul. Mazowiecka 28 u

96-100 Skierniewice
tel 46 834 834 0

fax 46 834 934 0