Targi Książki dla Dzieci i Młodzieży

Zapraszamy do wzięcia udziału w Targach Książ­ki dla Dzie­ci i Mło­dzie­ży DOBRE STRONY. Tar­gom to­wa­rzy­szy bo­ga­ty pro­gram, w któ­rym można zna­leźć m.in. spo­tka­nia z au­to­rami i i­lu­stra­to­rami, pre­miery ksią­żek, warsz­taty li­te­rac­kie, pla­stycz­ne i e­du­ka­cyj­ne, kre­atyw­ne za­ję­cia z a­ni­mato­rami, spek­ta­kle, kon­kursy i wy­sta­wy.

Od pię­ciu lat sta­łym e­lemen­tem pro­gramu Tar­gów „Dobre Stro­ny” jest o­gól­nopol­ski kon­kurs dla dzie­ci i mło­dzieży „A to moja bajka wła­śnie…” na na­pi­sanie au­tor­skiej bajki lub baśni. Lau­re­aci o­trzy­mu­ją dy­plo­my oraz na­gro­dy rze­czo­we, a ich bajki zo­sta­ją wy­da­ne w po­sta­ci książ­ki pt. » A to moja bajka wła­śnie…”.

Targi odbędą się w dniach 3-5 czerwca 2016 roku.

Zgłoszenia można wysyłać do 30.04. Po więcej informacji zapraszamy na Targi Książki